Bezrobocie w Toruniu spada

Fot. ilustracyjne

Do około sześciu procent spadła stopa bezrobocia w Toruniu. Pod koniec 2016 roku liczba osób pozostających bez pracy w mieście wyniosła 5569. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 5,9-6,1 % (podczas gdy w latach 2012-2013 wynosiła 10 %).

– Odnotowaliśmy niski napływ osób bezrobotnych, a także nie zgłoszono zwolnień grupowych w toruńskich zakładach. Pracodawcy zgłosili dużą liczbę ofert pracy, która przekroczyła próg siedmiu tysięcy – informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik Urzędu Miasta Torunia. – Także samorząd podjął szereg działań, których celem jest pobudzanie lokalnego rynku pracy. Powstały m.in. strategiczne dokumenty miejskie, pozwalające zdefiniować problemy występujące na rynku pracy i uwzględnić rolę partnerów społecznych i gospodarczych w kreowaniu klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

Są to:

  • Strategia rozwoju Miasta Torunia do roku 2020
  • Miejski Program Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
  • Program Wspierania Przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Dobra współpraca urzędu pracy ze zrzeszeniami pracodawców (Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Cechem Rzemiosł Różnych, Lewiatanem), uczelniami wyższymi regionu oraz placówkami oświaty owocuje sprawną wymianą informacji na temat aktualnych trendów i potrzeb na toruńskim rynku pracy.

Lokalni przedsiębiorcy chętnie korzystają z różnych form wsparcia, które oferuje urząd pracy. Z pracodawcami konsultowane są między innymi kierunki szkoleń zawodowych pod ich potrzeby oraz opiniowane są nowe kierunki kształcenia w miejskich placówkach oświatowych, dostosowane do rynku pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszy się Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kolejne narzędzie wspierające pracodawców. Polega on na finansowaniu działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. W 2016 r. z Funduszu Szkoleniowego 111 pracodawców otrzymało kwotę 1217,9 tys. zł na kształcenie 741 osób.

Do osób poniżej 30. roku życia był skierowany program „Praca dla młodych”. Pracodawcy mogli przez rok otrzymywać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie młodego bezrobotnego pod warunkiem, że zatrudniali go jeszcze przez kolejny rok.

W 2016 r. znacząco zwiększył się napływ cudzoziemców, których coraz chętniej zatrudniają lokalne przedsiębiorstwa. Zarejestrowano 3784 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, podczas gdy rok wcześniej było ich 2005. Najwięcej oświadczeń dotyczyło osób z Ukrainy.

Ważnym działaniem na rzecz walki z bezrobociem w 2016 r. było pozyskanie przez Toruń środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozwoliły one zainicjować w mieście wiele projektów, między innymi projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dotyczący aktywizacji 384 osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne. Natomiast ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skorzystało łącznie 158 osób bezrobotnych powyżej 29. roku.

Z myślą o osobach poszukujących pracy, szczególnie pierwszej, urząd pracy zorganizował, już po raz siódmy, Toruńskie Dni Kariery. Wydarzenie pod hasłem „Pracownik na miarę XXI wieku” – odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród zaproszonych gości byli pracodawcy: Apator, Boryszew, UMC Polska oraz Vital. W trakcie TDK zostały zorganizowane wizyty studyjne dla zainteresowanych szkół w zakładach produkcyjnych w Podstrefie Łysomice.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy jest wypadkową rozwoju gospodarczego kraju i regionu. Nowe środki z UE oraz działania miasta i urzędu pracy, a także rozwój przedsiębiorców Torunia powinny spowodować dalszą poprawę na rynku pracy w mieście.