Budżet partycypacyjny 2016 – od marca można składać propozycje projektów

Zaproponowane projekty zostaną poddane weryfikacji przez pracowników ratusza (fot. Adam Zakrzewski)

Torunianie po raz kolejny będą mogli zdecydować na co przeznaczyć 6,6 mln zł. Kwota ta rozdysponowana zostanie w ramach budżetu partycypacyjnego w 2016 roku. Propozycje projektów przyjmowane będą od 9 do 31 marca.

Na zadania o charakterze ogólnomiejskim przeznaczono 1,98 mln zł. Na zadania lokalne, czyli realizowane na 13 toruńskich osiedlach przypadnie 4,62 mln zł. Naj­wię­cej pie­nię­dzy otrzy­ma osie­dle Byd­go­skie – 296 tys. zł, a naj­mniej Czer­nie­wi­ce – 237 tys. zł.

Pro­po­zy­cje zadań do zre­ali­zo­wa­nia w ra­mach bu­dże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go mogą zgła­szać miesz­kań­cy, którzy ukończyli 16. rok życia. Po­my­sły do­ty­czą­ce pro­jek­tów lo­kal­nych mogą przed­sta­wiać tylko miesz­kań­cy po­szcze­gól­nych okrę­gów, a ogól­no­miej­skich – wszy­scy.

Zgod­nie z uchwa­łą rady mia­sta na za­da­nia w ra­mach bu­dże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go w danym roku prze­zna­cza się 6 proc. po­dat­ku od nie­ru­cho­mo­ści uzy­ska­ne­go dwa lata wcze­śniej, czyli w tym przy­pad­ku w 2014 r. Bu­dżet par­ty­cy­pa­cyj­ny na 2015 r. wy­no­si 6,58 mln zł, a w 2014 r. wy­no­sił 6,44 mln zł.