Czas Mieszkańców złożył zawiadomienie do prokuratury ws. prezydenta Torunia

Zawiadomienie zostało złożone w środę, 3 sierpnia (fot. Adam Zakrzewski)

Do toruńskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Michała Zaleskiego – prezydenta Torunia. Dokument złożyli radni Czasu Mieszkańców. Do całej sprawy odniósł się także w oficjalnym apelu włodarz Grodu Kopernika.

Jak uważają radni – „Prezydent Torunia mógł nie dopełnić obowiązków przy podpisywaniu umowy sprzedaży Starego Browaru”. Chodzi o budynek, który w roku 2006 kupiła spółka Krzysztofa Mielewczyka. Do 2011 roku miał powstać tam hotel. Nieszczęśliwy wypadek biznesmena spowodował przejście budynku w ręce innych spółek. Ponadto, nie udało się magistratowi wyegzekwować około 700 tysięcy złotych kary za opóźnienia w oddaniu inwestycji.

Na oficjalnej stronie czasmieszkancow.pl pojawiła się taka oto informacja:

Zawiadamiamy Prokuraturę!

Toruń 3 08 2016

Radni „Czas Mieszkańców”: Sylwia Kowalska, Maciej Cichowicz i Jakub Gołębiewski złożyłi dziś do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Michała Zaleskiego. Chodzi o brak możliwości wyegzekwowania ponad 700 tysięcy złotych kar od nabywcy Starego Browaru, z których, na skutek nie zabezpieczenia przez Prezydenta interesu gminy nie udało się dotąd odzyskać ani grosza.

W 2006 roku miasto sprzedało Stary Browar spółce Polskie Pierze i Puch. Według zapewnień kupującego miał tutaj powstać ekskluzywny hotel. PPiP zapłaciło miastu niecałe 3 mln zł. Zgodnie z zapisami umowy w ciągu 5 lat obiekt miał być przystosowany do nowej funkcji. Za​ każdy miesiąc opóźnienia inwestor miał płacić miastu karę w wysokości 20 tysięcy złotych. Na dziś byłaby to kwota około 700 tys zł. Niestety do dzisiaj Stary Browar niszczeje. Miastu nie udało się uratować tego miejsca, jednocześnie nie wyegzekwowano żadnych pieniędzy. 

Uważamy, że przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż Prezydent nie wykorzystał wszystkich istniejących instrumentów prawnych w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Gminy.

Klub Radnych Czas Mieszkańców podjął wielokrotne próby uzyskania od Prezydenta wyjaśnień w tej sprawie. Na sesji Rady Miasta 25 lutego 2016 roku, radny z naszego Klubu, Maciej Cichowicz zadał Prezydentowi oficjalne pytanie z prośbą o informację.

W odpowiedzi na to zapytanie Prezydent uznał pismem z dnia 10.03.2016 roku, że radny nie ma prawa zadawać pytania dotyczącego postępowania Prezydenta i odesłał w tej sprawie do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia.

Komisja otrzymała od nas wniosek o przeprowadzenie kontroli w dniu 7 kwietnia 2016 roku. W związku z brakiem quorum wniosek nie został przegłosowany. Stanął ponownie na posiedzeniu w dniu 5 maja 2016 roku. Nie uzyskał on akceptacji Komisji stosunkiem głosów 1 głos za i 4 głosy przeciw.

Zobligowani mandatem uzyskanym w wyborach powszechnych poczuwamy się do odpowiedzialności za mienie torunian. Kwota około 700 tysięcy złotych, jaka powinna wpłynąć do kasy miasta za niedopełnienie umowy przez nabywcę Starego Browaru pozwoliłaby funkcjonować przez rok kilku osiedlowym domom kultury, przykładowa roczna dotacja do Dom Kultury na Bydgoskim Przedmieściu to 100 tysięcy złotych. Obawiamy się jednocześnie, że nieruchomości miejskie sprzedawane w przyszłości również mogą niszczeć i psuć miejski krajobraz lub być zagospodarowywane niezgodnie z umową.

Nie akceptujemy jednocześnie sytuacji, w której koalicja wspierająca Prezydenta Michała Zaleskiego uniemożliwia kontrolę jego działań.​

Po wielotygodniowych rozważaniach, pogłębionej analizie problemu uznaliśmy za niezbędne zwrócenie się do organów Państwa o bezstronne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W​ naszej ocenie bezwarunkowo Prezydent mógł zabezpieczyć interes gminy w stopniu znacznie wyższym niż dokonał tego w akcie sprzedaży.

Mamy nadzieję na bezstronne rozstrzygnięcie sprawy przez sąd, który oceni, czy gospodarz miasta, Michał Zaleski dobrze gospodarzył. Jesteśmy przekonani, że żadne działanie osób powołanych do zarządzania publicznymi finansami nie może być pozbawione społecznej kontroli.

W tej sprawie głos już zabrał prezydent Zaleski, który poprzez swojego rzecznika wydał oświadczenie.

Oświadczenie przesłane przez Rzecznika Prezydenta Miasta Torunia – Annę Kulbicką-Tondel:

Zawiadomienie złożone do prokuratury jest bezpodstawne. Nieprawdą jest, że urzędnicy Gminy Miasta Toruń nie dochowali należytej staranności przy sporządzaniu oraz zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Browarnej 1 i ul. Piernikarskiej 10-14. W umowie znajdują się zapisy wykraczające poza standardowe wymagania prawne dotyczące zabezpieczenia interesów gminy.

Nie jest prawdą, że nie podjęto żadnych działań związanych z egzekucją powstałych należności. Gmina na bieżąco stara się i starała się pozyskać naliczoną i narastającą karę. Przeprowadzono wszelkie czynności prawne dotyczące wyegzekwowania zapłaty kar umownych.

Nie jest prawdą, że Prezydent Miasta Torunia uchylał się od odpowiedzi na złożone zapytanie w tej sprawie. Prezydent udzielił wyczerpujących odpowiedzi, jednocześnie poinformował, że część tych zapytań wchodzi w kompetencje komisji rewizyjnej.

Bezzasadny jest argument radnych mówiący o tym, że radni wyczerpali pełen wachlarz możliwości uzyskania informacji od Prezydenta w sprawie sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości. Poza wspomnianym zapytaniem do prezydenta i wnioskiem do komisji rewizyjnej radni mogli:
– wystąpić do prezydenta o przedstawienie informacji na ten temat na sesji Rady Miasta,
– wnioskować o przeprowadzenie kontroli przez jedną z komisji merytorycznych np. komisję budżetu, komisję gospodarki komunalnej,
– zaprosić prezydenta na posiedzenie klubu z prośbą o informację na ten temat,
– przekonać jedną z komisji merytorycznych, by wystąpiła do prezydenta o informację w tym temacie.

Możemy tylko ubolewać nad faktem, że radni Czasu Mieszkańców wykazują się nieznajomością procedur i możliwości, jakie przed nimi stoją. Zupełnie niezrozumiały jest dla nas argument, przedstawiany przez Czas Mieszkańców, że radni zostali zmuszeni do wezwania na pomoc organów państwa. Składanie zawiadomienia do prokuratury na działanie samorządu, którego jest się częścią, jest dla nas decyzją kuriozalną, bezzasadną i działającą na szkodę miasta.

Radni Czasu Mieszkańców zapowiedzieli w czwartek konferencję prasową, na której odniosą się do słów Rzecznika UM Torunia.