Dołącz do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia!

Rada jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach odnoszących się do działalności organizacji pozarządowych (fot. archiwum)

Przed nami wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na lata 2015-2016. Odbędą się w październiku podczas XI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Termin przedłużony do 14 października!

Rada jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach odnoszących się do działalności organizacji pozarządowych. Tworzy ją osiemnaście osób. W jej skład, obok przedstawicieli rady miasta i pracowników jednostek organizacyjnych urzędu, wchodzi dziewięciu przedstawicieli III sektora.

RDPP, a w szczególności jej członkowie wywodzący się organizacji pozarządowych, reprezentuje środowisko pozarządowe Torunia utrzymując bieżący kontakt z samorządem miejskim i zajmując się polepszaniem wzajemnych relacji samorządu i środowiska pozarządowego. Spotkania Rady, które odbywają się co najmniej raz na miesiąc, mają charakter otwarty, co oznacza że każda osoba (mieszkaniec, wolontariusz, przedstawiciel organizacji, itd.) może uczestniczyć w posiedzeniu. (Tu znajdziesz więcej informacji o działalności RDPP).

Kadencja Rady trwa dwa lata i upływa właśnie w tym roku. Dlatego też, podczas zbliżającego się XI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych odbędą się wybory do Rady kadencji 2015-2016.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem działaniem poprzedzającym wybory jest nabór kandydatów na członków RDPP.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO RDPP

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego swojego przedstawiciela na kandydata do Rady.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

1) uzupełniony formularz zgłoszeniowy;
2) oświadczenie kandydata;
3) aktualne zdjęcie;
4) 2 rekomendacje od innych organizacji pozarządowych;
5) opis aktywności w organizacjach pozarządowych; w tym osiągnięcia, wyróżnienia, nagrody (max. 1 strona A4);
6) opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych i opiniodawczych (do 500 znaków);
7) opis motywacji kandydata do pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wksii@um.torun.pl oraz pocztą zwykłą na adres: Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub osobiście: w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, adres jak wyżej, w pokoju nr 35 w terminie do 14 października! (włącznie) 2014 roku.

Na podstawie nadesłanych dokumentów sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane na miejskim portalu dla NGO orbiToruń.pl w terminie do 20 października 2014 roku.

ZASADY I WYBORY DO RDPP

Wybory członków Rady odbywają się podczas Forum. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie jednego przedstawiciela – kandydata na członka Rady, który będzie reprezentował jedną organizację pozarządową na Forum. W trakcie Forum kandydat osobiście przedstawia się zgromadzonym odczytując informacje lub prezentując się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty. Jeżeli Kandydat, z ważnych przyczyn osobistych, nie będzie mógł być obecny na Forum, to za jego pisemną zgodą zaprezentuje go przedstawiciel organizacji zgłaszającej jego kandydaturę.

Do głosowania uprawniony jest przedstawiciel organizacji pozarządowej, mającej swoją siedzibę w Toruniu, zgłoszonej do udziału w Forum.Każdej organizacji pozarządowej uczestniczącej w Forum przysługuje prawo oddania głosów na 1 karcie do głosowania. Osoba reprezentująca organizację pozarządową może oddać maksymalnie 9 głosów zaznaczając X przy nazwisku kandydata.

Wszystkie zasady dotyczące przeprowadzenia wyborów do Rady określa regulamin – pobierz.

Do pobrania ze strony orbiToruń:

  • Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi
  • Regulamin przeprowadzenia wyborów członków RDPP
  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie kandydata