Dom dla kobiet wykluczonych społecznie – nowa akcja studentów UMK

W domu schronienie znajdą kobiety opusz­cza­ją­ce zakłady karne czy terapie uzależnień (fot. archiwum)

Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zachęcają do włączenia się w akcję zbierania i przekazania gadżetów oraz przedmiotów na licytację, z której dochód przeznaczony zostanie na budowę domu dla kobiet wykluczonych społecznie. Budynek ma powstać pod Toruniem.

Licytacja odbędzie się podczas balu charytatywnego, który zorganizowany zostanie przez żaków 5 czerwca.  Po­my­sło­daw­cą utwo­rze­nia domu, w któ­rym schro­nie­nie znaj­dą ko­bie­ty opusz­cza­ją­ce za­kła­dy karne czy te­ra­pie uza­leż­nień i nie mają gdzie się po­dziać, jest Wal­de­mar Dą­brow­ski, za­ło­ży­ciel Ośrod­ka Re­adap­ta­cyj­ne­go „Ma­te­usz” w To­ru­niu.