Dom Harcerza zostaje. Prezydent publikuje oświadczenie

Jeszcze w marcu pod Urzędem Miasta odbywały się głośne protesty (fot. Łukasz Piecyk)

Dzisiaj Michał Zaleski, prezydent Torunia, wydał dzisiaj oficjalne oświadczenie w sprawie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Poniżej publikujemy jego treść.

„Zaproponowana na początku tego roku dyslokacja Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” miała na celu usprawnienie działalności tej placówki oraz konieczność dostosowania przestrzeni, w jakiej odbywają się realizowane w placówce zajęcia, do potrzeb ich uczestników.

Po wielu spotkaniach i dyskusjach odstąpiłem od zamiaru likwidacji placówki, przedstawionego wstępnie Radzie Miasta Torunia 13 lutego br., wypracowując rozwiązanie optymalne, uwzględniające postulaty zarówno pracowników, jak i rodziców dzieci uczęszczających do „Domu Harcerza”. Zapewniało ono postulowane zachowanie dotychczasowych miejsc pracy i rodzajów prowadzonych zajęć w placówce przy jednoczesnym przeniesieniu jej w całości poza obręb Zespołu Staromiejskiego (tak, aby zdecentralizować zajęcia artystyczne odbywające się w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Ognisku i umożliwić dzieciom i młodzieży innych osiedli korzystanie z pozalekcyjnej oferty edukacyjnej). Rozwiązaniem był zamiar włączenia OPP DH w struktury Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25. Szkoła ta dysponuje niewykorzystywanymi w pełni przestronnymi pomieszczeniami, w tym dużą aulą, która umożliwiłaby odbywanie zajęć i pokazów artystycznych wychowankom placówki mieszczącej się dotychczas w ciasnych pomieszczeniach przy Rynku Staromiejskim 7.

Jednak z uwagi na to, że zbliża się nowy rok szkolny 2014/2015 i trwa nabór do placówki przy Rynku Staromiejskim 7, a w dyskusji wokół jej dyslokacji wciąż nie udało się osiągnąć konsensusu, podjąłem decyzję o odstąpieniu od przedkładania Radzie Miasta Torunia uchwały o przeniesieniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej i włączeniu go w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Technicznych. Tym samym, od września br. jednostka nadal będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach w tej samej siedzibie na Rynku Staromiejskim.

Powyższa decyzja nie zmienia faktu, iż zmiany w organizacji i lokalizacji oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie Torunia są konieczne. Nadal aktualny pozostaje problem powielania się zadań placówek położonych obok siebie, a działających dla całego miasta: OPP „Dom Harcerza” oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Dlatego należy rozważyć jako najkorzystniejszy wariant poszerzenia tej oferty w miejscach najbliższych uczniom, czyli szkołach osiedlowych, zwłaszcza, że dotychczasowa lokalizacja jest ograniczona powierzchniowo i niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, umiejscowienie dodatkowych zajęć artystycznych w szkołach osiedlowych, które są ośrodkami życia edukacyjnego, spowodowałoby, że placówki te zyskają na wartości i wzbogacą swoją dotychczasową ofertę.”