E-zwolnienia i profil PUE – Zakład Ubezpieczeń Społecznych o elektronicznych platformach usługowych

Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie (fot. materiały prasowe)

Oddział toruńskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzi akcję informującą o możliwości korzystania z elektronicznych platform usługowych. Tym razem umieszczamy pytania i odpowiedzi dot. e-zwolnień, czyli elektronicznych zwolnień lekarskich. Na pytania odpowiada rzecznik prasowy ZUS – Bożena Wankiewicz.

 

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Jak długo będzie można stosować wersję papierową?

Wersję papierową będzie można stosować do końca 2017 roku.Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Czy płatnik, który chce skorzystać z e-zwolnień  musi założyć profil na PUE?

Płatnik który chce skorzystać z e-zwolnień musi założyć profil na PUE, gdy jest zobowiązany do przekazywania elektronicznie dokumentów ubezpieczeniowych. Obowiązek ten musi wykonać nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Pozostali płatnicy składek mogą taki profil utworzyć dobrowolnie. Jeśli go jednak nie utworzą zobowiązani są do końca 2015 roku poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania wydruku zwolnienia w sytuacji, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej.

Czy lekarz może w 2016 roku wystawiać papierowe zwolnienia?

Lekarz w 2016 roku może wystawiać papierowe zwolnienia lekarskie. Do końca 2017 roku będą funkcjonowały obok siebie dwie formy zwolnień – papierowe (wystawiane według dotychczasowych zasad) i elektroniczne. Docelowo zwolnienia elektroniczne zastąpią papierowe. Tak będzie od 2018 roku.

Czy wydruk e- ZLA trzeba doręczyć pracodawcy?

Wydruk e-ZLA trzeba doręczyć pracodawcy, jeśli zostanie wydany pacjentowi, którego pracodawca nie będzie miał profilu na PUE. Jeżeli natomiast wydruk e-ZLA zostanie przekazany na żądanie pacjenta (a zwolnienie trafi do pracodawcy elektronicznie), to nie trzeba go nikomu przekazywać. Taki wydruk stanowi jedynie potwierdzenie dla pacjenta, że e-ZLA zostało wystawione.

Kiedy pracownik czy inny ubezpieczony, któremu wystawiono e-ZLA powinien wystąpić z wnioskiem o zasiłek?

Wniosek o zasiłek przewidziany jest tylko w przypadku, gdy zasiłek wypłaca ZUS. E-ZLA trafia do ZUS automatycznie a pracownik czy inny ubezpieczony, któremu ZUS wypłaca zasiłek, powinien wystąpić z wnioskiem. Może go złożyć wykorzystując odrębny druk. Taki wniosek stanowi jednak także:

  • zaświadczenie pracodawcy (płatnika składek) wystawione na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) czy ZUS Z-3b (w przypadku przedsiębiorców),
  • wydruk e-ZLA. Ubezpieczony może wybrać dogodną dla siebie formę wniosku.

Czy pracodawca musi przekazać wydruk e-ZLA do ZUS?

Pracodawca, który otrzyma od swojego pracownika wydruk e-ZLA (bo nie ma profilu na PUE) nie musi przekazywać go do ZUS. E-ZLA trafi do ZUS automatycznie po wystawieniu przez lekarza. Jednak pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków będzie musiał przekazać do ZUS dokumenty niezbędne do wypłaty m.in. zaświadczenie wystawione na druku ZUS Z-3.

Czy do wystawiania e-ZLA lekarz musi uzyskać od ZUS jakieś upoważnienie?

Niejeśli lekarz posiada decyzję ZUS upoważniającą do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Wydane w tym zakresie upoważnienie zachowuje swoją moc również dla wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej. Jeżeli lekarz nie ma takiego upoważnienia, może o nie wystąpić, wypełniając formularz ZUS FZLA. Można go przesłać do ZUS elektronicznie z profilu lekarza lub też przekazać w formie papierowej (na drukach dostępnych na stronie internetowej ZUS oraz w jednostkach ZUS), dołączając jednocześnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu.

Jakie korzyści dla pracodawców wynikają z e-zwolnień lekarskich?

Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

Na PUE będzie wydzielone specjalne miejsce, w którym będą widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca będzie mógł drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Jakie korzyści dla pacjentów wynikają z e-zwolnień lekarskich?

Mniej obowiązków dla pacjentów.  Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie będzie musiał dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie będzie już musiał podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. Nie będzie wymagany od pacjenta termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne będzie natomiast przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.

Gdzie znajduje się informacja dla ubezpieczonego o wystawieniu e-ZLA?

Informacja o wystawieniu e-ZLA będzie dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.

Co w przypadku  kiedy pracodawca chorego nie ma profilu na PUE?

Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz będzie musiał wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik będzie musiał dostarczyć swojemu pracodawcy. O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA podpowie lekarzowi system – wyświetli komunikat. Będzie to także oczywiste dla pracownika. Płatnicy nieposiadający profilu na PUE muszą bowiem poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych do końca grudnia 2015 r. o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA począwszy od 1 stycznia 2016 r.