Kasa dla dzielnic

Toruński projekt na podium. Gmina Toruń otrzymała dofinansowanie na rewitalizację. (fot. Łukasz Piecyk)

Konsultacje społeczne, analizy zdegradowanych obszarów miejskich oraz ostateczne diagnozy. Toruń uzyskał pieniądze na opracowanie programu rewitalizacji na najbliższe trzy lata.

Prezydent Michał Zaleski 28 września podpisał ustawę o dofinansowaniu w kwocie ponad 179 tys. zł projektu zmian w obszarze gminy Toruń. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej kładzie nacisk na działania rewitalizacyjne, które mają wyprowadzić z kryzysu najbardziej zdegradowane obszary gmin.

– Obecnie jesteśmy po etapie przeprowadzenia analizy miasta – informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta. – Wyniki wstępnej diagnozy wskazały obszar rewitalizacji, w granicach którego znalazły się Bydgoskie Przedmieście, Podgórz i Stare Miasto. Ostateczne zatwierdzenie tych obszarów nastąpi dopiero po konsultacjach społecznych z mieszkańcami oraz po przyjęciu przez radę miasta uchwały w sprawie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i terenu rewitalizacji. To zaś nastąpić ma najpóźniej do końca grudnia.

Co w praktyce rewitalizacja oznacza dla mieszkańców? Cele, które zaplanowano w ramach inwestycji oraz założenia i projekty wpisane do toruńskiego programu zmian będą odpowiadać rozpoznanym podczas konsultacji społecznych problemom i potrzebom. Przede wszystkim dotyczyć będą niwelowania stanu kryzysowego, który występuje zarówno w sferze społecznej, jak i infrastrukturalnej.

– Toruń planuje tak jak w latach ubiegłych zaangażować w proces rewitalizacji szerokie grono interesariuszy – kontynuuje Anna Kulbicka-Tondel. – W związku z tym planujemy przeprowadzić nabór projektów, które znajdą się w Programie Rewitalizacji Torunia do roku 2020.

Wszystkie pomysły ocenione zostaną pod kątem wpływu na warunki znajdujące się na obszarze rewitalizacji. Im bardziej pozytywny wpływ na rewitalizowany obszar, tym większe prawdopodobieństwo, że projekt zostanie wpisany do programu. Ujęcie projektu do dokumentu umożliwia starania o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki złożonemu w kwietniu wnioskowi o dofinansowanie projektu „Opracowanie programu rewitalizacji Torunia do roku 2020” miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie ponad 179 tys. zł. Cały projekt pochłonie prawie 200 tys. zł. W jego ramach zaplanowano m.in. współpracę z ekspertami, spotkania informacyjno-promocyjne, konsultacje społeczne, konferencję, prowadzenie strony internetowej oraz podniesienie kwalifikacji pracowników merytorycznych Urzędu Miasta.

W województwie kujawsko-pomorskim dotacje rewitalizacyjne otrzymało w sumie 51 gmin. Łączna kwota dofinansowania wyniesie ponad 2,43 mln zł. Spośród wszystkich jednostek samorządowych wniosek Gminy Miasta Toruń uplasował się na trzecim miejscu, tracąc tylko dwa punkty. Projekt zdobył 103 punkty na 105 możliwych i tym samym otworzył przed mieszkańcami perspektywę pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu.