Kolejny rok z nadwyżką [informacja UM Toruń]

Fot. Adam Zakrzewski / archiwum

Udzielenie absolutorium prezydentowi Torunia oraz projekt uchwały w sprawie wykonanie budżetu w 2016 roku to jedne w wielu tematów, nad którymi pochylą się na najbliższej sesji rady miasta – 22 czerwca – toruńscy radni.

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok ubiegły, jak i o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta to projekt własny Rady Miasta formułowany przez Komisję Rewizyjną.

– Dochody zostały wykonane w 101%, wydatki w 98%, w tym wydatki inwestycyjne – wykonanie zmienionego planu – wyniosły 96%, wykonanie wydatków bieżących na poziomie 98% i wynik budżetu na koniec roku po nadwyżkach w wysokości 15 400 000 zł, przy zakładanym, już po zmianach planu, deficycie – 11 500 000 zł – to najważniejsze informacje na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu – poinformowała Aneta Pietrzak, dyrektor Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego.

Taki wynik bierze się stąd, iż pierwotny plan budżetu zakładał deficyt  w wysokości 59,5 mln zł, nadwyżka zaś wyniosła prawie 75 mln zł. Nadwyżka ta pochodzi zarówno z dochodów i oszczędności (ponad 39 mln zł), jak i z przesunięcia wydatków inwestycyjnych na kolejne lata (35,5 mln zł).

Sukcesem są wyższe niż zakładane dochody bieżące własne z podatków, PIT, CIT, a także – wyższe o 8 mln zł niż w planie pierwotnym – dochody ze sprzedaży nieruchomości, zwłaszcza dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów nieruchomościami na terenie osiedla  JAR. W wydatkach bieżących udało się poczynić oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek – ponad 11,5 mln zł. W rezultacie wynik na działalności bieżącej jest lepszy od zakładanego na początek roku o 28,5 mln zł.

Wynik na działalności inwestycyjnej, w wyniku przesunięć w wydatkach inwestycyjnych na lata następne oraz oszczędności w wysokości prawie 11 mln zł, jest lepszy od zakładanego pierwotnie o ponad 46 mln zł.

Co ciekawe, w dochodach w porównaniu z latami 2012-2015, w roku 2016 subwencje wzrosły podobnie jak w latach poprzednich, udziały w PIT i  CIT wzrosły o 6%. Duży wzrost jest widoczny w dotacjach z budżetu państwa, szczególnie w dotacjach na realizacji programu Rodzina 500 Plus – to 63% dochodów. Z kolei dotacje inwestycyjne były niższe, wyniosły bowiem zaledwie 25 mln zł, co związane jest z rozliczeniami dużych projektów realizowanych wcześniej, w ramach poprzedniej perspektywy środków unijnych.

Niewydatkowane środki ze zmienionego planu wydatków inwestycyjnych to ponad 6 mln zł. Przede wszystkim są to oszczędności realizacyjne w kwocie prawie 3 mln zł oraz przesunięcia na lata następne – 3,5 mln zł. Środki te są zarezerwowane w budżecie na ten rok. Niewydatkowane środki w wydatkach bieżących to 13 600 000 zł. Przede wszystkim składają się na to niewykorzystane rezerwy i poręczenia (ponad 5,5 mln zł) oraz duże oszczędności realizacyjne w pozostałych wydatkach i zmiany w harmonogramie realizacji tzw. unijnych projektów miękkich.

Część wydatków, za zgodą Rady Miasta, realizowanych jest w ramach tzw. wydatków niewygasających do końca czerwca – to jest kwota prawie 24 mln zł i dotyczy łącznie 28 zadań.

Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec roku 2016 wyniosło 890 mln zł  i było o 1 mln zł niższe niż na koniec roku poprzedniego. Kredyty zagraniczne stanowiły na koniec roku ubiegłym 60% zadłużenia miasta. Na obsługę zadłużenia czyli na spłaty rat kapitałowych i odsetki od kredytów zostało wydane 85 600 000 zł i to jest połowa limitu, jaki by można przeznaczyć na obsługę zadłużenia. Taki limit bowiem wyznacza indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Źródłem obsługi zadłużenia jest nadwyżka bieżąca, która nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jak w latach ubiegłych.

Bezpieczna kondycja Torunia została potwierdzona analizą agencji ratingowej Fitch, która na początku maja 2017 r. po raz kolejny utrzymała ocenę finansową miasta. Fitch uznał, że perspektywa ratingów  jest u nas stabilna.

Efekty roku 2016, to:

 • Podpisanie 20 nowych umów na realizację projektów UE, tzw. miękkich,
 • Złożenie 26 wniosków preselekcyjnych i wniosków o dofinansowanie dla  24 projektów infrastrukturalnych, których łączna wartość wynosi 751 mln zł,
 • Oddanie do użytkowania Przystani Sportów Wodnych,
 • Zakończenie rozbudowy ZS nr 14 i PM nr 5, zwiększenie liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych o 774 miejsca,
 • Wybudowanie ulic osiedlowych w 49 lokalizacjach, 465 miejsc parkingowych w 21 lokalizacjach, oświetlenia w 18  lokalizacjach, chodników w 9 lokalizacjach, remonty ulic w 27 lokalizacjach,
 • Urządzenie terenów rekreacyjnych w 23 lokalizacjach,
 • Oddanie do użytkowania: 56 mieszkań (w tym: 16 po modernizacji budynku przy ul. Chłopickiego, 40 w dwóch nowo wybudowanych budynkach przy ul. Drzymały 13-15),
 • Rozszerzenie systemu TRM o kolejne 2 stacje, w 2016 roku funkcjonowało 30 stacji, z których korzystało 14 tys. użytkowników,
 • Kontynuacja programu „Kawka”, w 2016r. dotacje w ramach, programu wypłacono 51 beneficjentom, ogółem wsparcie otrzymały 123 osoby. Łącznie zlikwidowano 196 pieców i kotłów węglowych,
 • Kontynuacja i rozwój programów profilaktycznych i szczepień ochronnych (ok. 24 tys. osób korzystających rocznie),
 • Utworzenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie,
 • Połączenie spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o. z MPO sp. z o.o.
 • Partycypacja społeczna – udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji o zadaniach realizowanych przez miasto (21 procesów konsultacyjnych i 3 działania o charakterze konsultacji, w tym: budżet partycypacyjny: 131 projektów poddanych pod głosowanie; 21,4 tys. osób głosujących).

Prezentacja wykonania budżetu Torunia w roku 2016