Miasto dofinansuje wymianę pieca

(Fot: Łukasz Piecyk)

Gmina Miasta Toruń ogłosiła nabór wniosków do programu KAWKA III, w którym dofinansuje koszty likwidacji ogrzewania węglowego mieszkańcom miasta. Miasto, aby walczyć o czyste powietrze, przystąpiło do programu ogłoszonego przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz trzeci.

Mieszkańcy, na wymianę ogrzewania, będą mogli uzyskać nawet do 65 % dofinansowania. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pokój nr  7 w  terminie do 30 listopada 2015 r.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji, w szczególności:

  • likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.
  • zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnymźródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.
  • rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci

Ważne informacje dotyczące dofinansowania modernizacji ogrzewania w ramach Programu „KAWKA III ”:

  • likwidacja urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węgiel kamienny, koks, miał węglowy) musi być trwała,
  • przez koszty kwalifikowane należy rozumieć wydatki poniesione m.in. na: demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, zakup i montaż niezbędnej armatury do zainstalowania nowego źródła ogrzewania,
  • warunkiem koniecznym udziału w programie jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego. Przedstawiciele Urzędu Miasta dokonają kontroli w zakresie posiadania czynnego ogrzewania węglowego przewidzianego do likwidacji. Kontrola zostanie dokonana również po wykonaniu zmiany ogrzewania.
  • Całość przedsięwzięcia  i poszczególne zadania nie mogą zostać zakończone przed dniem 20.01.2016 r.