Obowiązkowa rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego

Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (fot. Adam Zakrzewski)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia przypomina o obowiązku rejestracji w Urzędzie Miasta żłobka lub klubu dziecięcego. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili muszą się spieszyć.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia przypomina, że zgodnie art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz. 1457) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą prowadzić tę działalność na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jednak nie dłużej niż 3 lata, tj. do 4.04.2014r. Po upływie tego terminu należy spełnić warunki przewidziane w cyt. na wstępie ustawie.

Zasady wpisu do rejestru oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia (w zakładce „nauka”).