Podsumowanie działań Straży Miejskiej w maju [informacja prasowa]

Fot. Adam Zakrzewski / archiwum

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu maju skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia.

W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska  wystawiła do służby 663 samodzielne patrole strażników (1.326 funkcjonariuszy), 87 patroli wspólnych z Policją oraz 10 z Żandarmerią Wojskową. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.869 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2.702 interwencji. 39,1 % z wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe 60,9 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

 • 325 interwencji dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (62,3 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
 • 989 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
 • 140 interwencji dotyczyło wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
 • 142 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.
 • Dodatkowo 273 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 74 imprez o charakterze masowym.
 • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 106 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, chuligańskich wybryków, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowana większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa.

W miesiącu maju prowadziliśmy również szereg działań prewencyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie roku szkolnego. Strażnicy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu zrealizowali w placówkach oświatowych następujące programy profilaktyczno – edukacyjne:

 • w przedszkolach – Czy mogę bawić się z tym psem?;
 • w klasach I– III szkół podstawowych – Uwaga obcy;
 • w klasach IV – VI szkół podstawowych –Bezpieczny użytkownik ruchu drogowego;
 • w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – Jak ustrzec się GHB?, Uzależnienia internetowe, Trzeźwo prowadzę, Odpowiedzialność prawna nieletnich;
 • dla pedagogów – Mediacje w szkole;
 • dla rodziców – Czy Internet może uzależnić?

Ponadto, w maju funkcjonariusze Straży miejskiej w Toruniu uczestniczyli w 5 festynach. Przy wystawionym stoisku dzieci mogły, m.in. uczestniczyć w zabawach podnoszących wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań. Dorośli mieli okazję poćwiczyć z alkogoglami, sprawdzając jak zmienia się postrzeganie człowieka po wypiciu określonej dawki alkoholu.

Posted Under