Poprawmy wizerunek dzielnic

Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz – te dzielnice już wkrótce zyskają nowy wygląd. Miejscy radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego. Tym samym zamknięto pierwszy etap dojścia do uchwalenia gminnego programu rewitalizacji Torunia do 2023 roku.

Zmiany przejdą najstarsze dzielnice w mieście – tak zdecydowali samorządowcy w oparciu o opinie uzyskane w ramach konsultacji społecznych. Oprócz wskazanych obszarów, pod uwagę brano także Grębocin nad Strugą, Rudak oraz Jakubskie Przedmieście.

Jednym z pierwszych kroków było opracowanie diagnozy. W jej ramach wytypowano miejsca, na których występują problemy społeczne w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Analizując obszary zdegradowane, w pierwszej kolejności skupiono się na występowaniu m.in. bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. W badaniu zjawisk społecznych ważnym aspektem był procent osób w wieku poprodukcyjnym, liczba bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu czy udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w stosunku do ogółu społeczeństwa mieszkającego na danym obszarze. Nie pominięto także obserwacji zdegradowania infrastrukturalnego na terenie wytypowanych dzielnic.

– Działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do niwelacji lub zastopowania negatywnych zjawisk społecznych – informuje Maja Lewandowska-Robak, dyrektorka Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia. – Dalsze prace mają na celu wyciągnęcie danego obszaru ze stanu kryzysowego. Należało więc wyznaczyć szczególnie te części, które kumulują na swoim terenie zjawiska negatywne.

W przypadku terenu rewitalizacji ustawa ogranicza jego zasięg tak, aby nie obejmował więcej niż 20% powierzchni gminy oraz nie był zamieszkany przez więcej niż 30% jej mieszkańców.

Wybrano więc trzy dzielnice – Bydgoskie Przedmieście, Podgórz i Stare Miasto. Przyjęta przez radnych uchwała pozwala na skorzystanie w przyszłości nawet z 6 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej.

– Jeżeli uchwała zostanie przyjęta w obecnej postaci, będzie to oznaczało, że na obszarze tych trzech jednostek będzie można korzystać ze specjalnego dofinansowania unijnego, przy czym skorzysta z niego nie tylko gmina, ale również inni beneficjenci, np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie czy organizacje pozarządowe – przypomina przedstawicielka Urzędu Miasta.

W styczniu radni przyjęli uchwałę, która pozwoli na kontynuowanie prac nad gminnym programem rewitalizacji oraz dalsze działania naprawcze na terenie Torunia.