Prezydent Zaleski z absolutorium

Za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych, jeden był przeciw (fot. Adam Zakrzewski)

Toruńscy radni, podczas 57. sesji rady miasta, udzielili prezydentowi Michałowi Zaleskiemu absolutorium. Nowe inwestycje, a mimo to niższy niż planowano deficyt i zadłużenie – tak wygląda wykonanie budżetu Torunia za 2013 rok. 

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu miasta na rok poprzedni. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet miasta został przez prezydenta w 2013 r. wykonany prawidłowo.

Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Torunia za ubiegły rok i wystąpiła o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia RIO była również pozytywna.

-To był niesamowicie pracowity rok. Skutecznie zrealizowaliśmy wiele innych zadań – bieżących i inwestycyjnych – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad wykonaniem budżetu i dziękuję za udzielenie mi absolutorium. Jestem przekonany, że ten rok będzie równie owocny, a miasto będzie się nadal rozwijało.

Budżet miasta na rok 2013  został  przyjęty uchwałą nr  456/12 Rady Miasta Torunia z  15 grudnia 2012 r. i zakładał następujące podstawowe  wielkości :

dochody ogółem                               1 028 900 000 zł,

wydatki ogółem                                1 143 100 000 zł,

w tym wydatki majątkowe         437 215 000 zł,  

deficyt budżetowy                              114 200 000 zł.

W trakcie roku na skutek pozyskania środków zewnętrznych, decyzji wojewody kujawsko pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także po rozstrzygnięciach przetargowych dla realizowanych inwestycji, budżet zmieniony był 11 zarządzeniami Prezydenta Miasta   i  siedmioma uchwałami Rady Miasta Torunia.
W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem                               1 046 118 757  zł     (zwiększenie  o   17 218 757 zł),

wydatki ogółem                                1 136 289 182 zł      (zmniejszenie  o     6 810 818 zł),

w tym wydatki majątkowe       412 760 150 zł      (zmniejszenie o   24 454 850 zł),

deficyt budżetowy                                 90 170 425 zł      (zmniejszenie o   24 029 575 zł).

Dochody i wydatki miasta wykonano w 99%, natomiast deficyt budżetowy stał się o 34,5 mln zł mniejszy niż pierwotnie planowano.

Plan dochodów zadań własnych budżetu miasta na  rok 2013 ustalono w wysokości 969.274 tys. zł  i trakcie roku zwiększono o 12.809 tys. zł, tj. do kwoty 976.999 tys. zł.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

  • podatków, opłat i pozostałych dochodów pobieranych lokalnie o 3.653 tys. zł
  • wpływów z subwencji i dotacji na zadania bieżące o 19.750 tys. zł
  • dotacji inwestycyjnych o 9.579 tys. zł

Łączna wartość pozyskanych w trakcie roku dotacji inwestycyjnych wyniosła 167.188 tys. zł, w tym 9.414 tys. zł dotacji ze źródeł krajowych i funduszy UE na zadania bieżące (tzw. projekty „miękkie”).

Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły:

  • wpływów z refakturowania nakładów na spółkę TIS sp. z o.o. o 16.620 tys. zł
  • wpływów ze sprzedaży nieruchomości o 2.000 tys. zł
  • opłat za gospodarowanie odpadami o 3.130 tys. zł

Plan wydatków zadań własnych budżetu miasta na rok 2013 został określony na poziomie 1.083.474 tys. zł i w ciągu roku zmniejszony o 11.221 tys. zł, tj. do kwoty 1.072.253 tys. zł.

Zwiększenia dotyczyły:

  • wynagrodzeń o 8.121 tys. zł. odsetek od kredytów i pożyczek o 15.857 tys. zł
  • pozostałych wydatków bieżących o 24.100 tys. zł
  • wydatków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o 3.130 tys. zł
  • wydatków na  inwestycje o 24.455 tys. zł.

Plan wydatków na inwestycje ustalono na początek roku na poziomie 437.215 tys. zł. Zmiany w planie inwestycyjnym związane były przede wszystkim z wydłużonymi, na skutek odwołań,  procedurami uzyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych (decyzji środowiskowych i ZRID).

Największa wartościowo zmiana dotyczyła przesunięcia terminu rozpoczęcia II etapu budowy Trasy Średnicowej Płn. na rok 2014 (9.968 tys. zł) oraz I etapu przebudowy ul. Łódzkiej (4.900 tys. zł). Na rok 2014 przesunięto także prace związane z uzbrajaniem terenów na tzw. „Jarze” (o 7.430 tys. zł). Przesunięcie wiązało się z możliwością pozyskania 85% dofinansowania inwestycji ze środków UE. Zmniejszono także wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę Trasy Staromostowej- etap V (o 4.905 tys. zł). Przyczyną był brak ostatecznych wycen nieruchomości dokonywanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Środki te przeznaczono na zadanie „pozyskiwanie nieruchomości” w celu przyspieszenia finansowania transakcji przewidzianych do realizacji w latach następnych.

W zadaniu „Budowa nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi” plan wydatków roku 2013 zwiększono o 15.579 tys. zł, tj. o kwotę ponadplanowo uzyskanej transzy dotacji z UE. Zwiększenia planu w trakcie roku dotyczyły także pięciu innych zadań finansowanych ze środków zewnętrznych: projektu „Internet świ@t w twoim domu”(1.318 tys. zł), zakupu samochodu dla KM PSP (350 tys. zł), projektu „Radosna szkoła” (346 tys. zł), rozbudowy kampingu Tramp (185 tys. zł), montażu urządzeń zabawowych w „Piernikowym miasteczku”(20 tys. zł).

Oszczędności uzyskane w realizacji 14 zadań pozwoliły na zmniejszenie planu wydatków o 7.711 tys. zł. Część z tych środków (1.767 tys. zł) przeznaczono na zwiększenie planu wydatków, np. przebudowę Szosy Okrężnej (800 tys. zł), budowę parkingów (60 tys. zł).

W trakcie roku 2013 Rada Miasta Torunia podjęła także decyzje dotyczące zmian w finansowaniu dwóch innych inwestycji miejskich: budowy hali sportowo-widowiskowej oraz projektu „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”. Miało to związek z ogłoszeniem upadłości budującej halę Hydrobudowy oraz wyższymi niż pierwotnie planowano kosztami budowy sali na Jordankach.

Deficyt budżetowy na początku roku wynosił 114.200 tys. zł. W związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia (16 mln zł) oraz przesunięciem terminu rozpoczęcia budowy II etapu Trasy Średnicowej Płn. (8 mln zł),  19 grudnia zaplanowany deficyt obniżono o 24.000 tys. zł. Deficyt wykonany na koniec roku był niższy o kolejne 10.070 tys. zł przede wszystkim dzięki oszczędnościom w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących. W rezultacie rok 2013 został zamknięty deficytem niższym od zakładanego pierwotnie o 34.557 tys. zł.

Podstawowymi priorytetami polityki finansowej miasta przyjętymi do planowania budżetu na rok 2013 było ograniczanie deficytu i tym samym – zadłużenia miasta, m.in. poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę z miejskimi spółkami, tj. przekazywanie im zadań do realizacji, racjonalne gospodarowanie środkami na wydatki bieżące. Stała kontrola poziomu dochodów i wydatków bieżących miała na celu wygospodarowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej podstawowym parametrem oceny bezpieczeństwa finansowego miasta i jego zdolności kredytowej.

Działalność bieżąca wygenerowała nadwyżkę wyższą od zaplanowanej o 19,6 mln zł i wyniosła 118,6 mln zł. Najbardziej istotny wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miały oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek (17,9 mln zł)  oraz wyższe od zaplanowanych wpływy z udziałów  w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (4,8 mln zł). Działalność inwestycyjna wygenerowała deficyt niższy od zaplanowanego o 15 mln zł. Przyczyną tej różnicy było przeniesienie wydatków na lata następne, a także oszczędności realizacyjne i przekazanie spółce Toruńskie Wodociągi zadań w zakresie budowy kanalizacji deszczowej  Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie zadłużenia miasta, które na koniec roku wyniosło 887.804 tys. zł,  tj. o 26.450 tys. zł mniej niż planowano na początku roku.

Bezpieczna kondycja Torunia została potwierdzona analizą agencji ratingowej Fitch, która w 2013 r. podwyższyła ocenę finansową miasta, , a w 2014 r. to podwyższenie utrzymała. Fitch uznał, że perspektywa ratingów  jest u nas stabilna, a miasto jest bardzo dobrze zarządzane pod względem finansowym i strategicznym. Wysoko oceniono także długoterminowe prognozy finansowe oraz bieżące monitorowanie sytuacji gospodarczej i finansowej miasta.