Procedura ustanowienia Regionalnego Programu Operacyjny zakończona. Województwo otrzymało 9,5 mld złotych

Negocjacje w ramach RPO zakończyły się w listopadzie w Brukseli (fot. Adam Zakrzewski)

Komisja Europejska zakończyła procedurę uzgadniania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do naszego regionu trafi 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Kwota ta to suma wsparcia z Unii Europejskiej (1,9 mld euro) oraz wkładu krajowego

– Nasz Regionalny Program Operacyjny jest na razie jedynym, który przeszedł pełną procedurę w Komisji Europejskiej – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Świadczy to o dobrym przygotowaniu dokumentu. Program opiewa na kwotę 1 903 540 287 euro. Doliczając wkład krajowy, czyli 335 918 874 euro, województwo będzie dysponować rekordową kwotą 2 239 459 161 euro. To prawie 9,5 miliarda złotych na rozwój naszego regionu.

Negocjacje RPO zakończyły się w Brukseli w listopadzie. Ze strony Komisji Europejskiej w rozmowach uczestniczyli unijni urzędnicy odpowiedzialni za kwestie związane z rozwojem regionalnym oraz zatrudnieniem.
Kolejnym, zakończonym właśnie etapem prac nad dokumentem były konsultacje w strukturach Komisji Europejskiej. W ramach tej procedury nasz RPO był uzgadniany przez poszczególnych komisarzy. Finisz konsultacji oznacza wydanie tzw. decyzji wykonawczej zatwierdzającej ostateczną wersję dokumentu.

Teraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego czeka już tylko na notyfikację do stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, ambasadora Marka Prawdy. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w tym roku. Rozpoczęcie wdrażania naszego RPO i ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest w połowie 2015 roku.

Wartość RPO na lata 2014-202 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013. Ideę ich podziału podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+.

Pieniądze, które trafią do województwa kujawsko-pomorskiego zostaną rozdysponowane na:

• Rynek pracy – około 145 mln euro
• Przedsiębiorczość i innowacje – około 430 mln euro
• Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – około 163 mln euro
• Zrównoważona mobilność miejska – około 134 mln euro
• Transport: drogi i kolej – około 185 mln euro
• Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa – około 65 mln euroKultura – około 30 milionów euro
• Zdrowie – około 112 milionów euro
• Cyfrowy region – około 50 milionów euro
• Edukacja – około 178 mln euro
• Solidarne społeczeństwo – około 125 mln euro
• Pakiet terytorialny – około 500 mln euro