Straż Miejska podsumowała lipcowe interwencje

652 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym (fot. Adam Zakrzewski)

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w lipcu skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia. W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska wystawiła do służby 669 samodzielnych patroli strażników (1.338 funkcjonariuszy), 44 patrole wspólne z Policją oraz 8 patroli z Żandarmerią Wojskową.

W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.385 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2.209 interwencji. Aż 54,7 % z wszystkich podjętych interwencji wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców, natomiast pozostałe 45,3 % zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

  • 1.198 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 652 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (53,5 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 183 interwencje dotyczyły wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
  • 62 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.

Dodatkowo 454 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 91 imprez o charakterze masowym.

Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 114 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, chuligańskich wybryków, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowana większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa.

W miesiącu lipcu prowadziliśmy również szereg działań prewencyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie wakacji. Strażnicy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu realizowali w placówkach kulturalno – oświatowych program profilaktyczny pn. „Bezpieczne wakacje”, ponadto przed seansami w Planetarium odbywały się spotkania z osobami odwiedzającymi nasze miasto pn. „Bezpieczny turysta”.