Toruń: zmarł historyk, prof. Antoni Czacharowski

Prof. Cza­cha­row­ski zaj­mo­wał się ta­ki­mi za­gad­nie­nia­mi na­uko­wy­mi, jak dzie­je Pol­ski w śre­dnio­wie­czu, hi­sto­ria za­ko­nu krzy­żac­kie­go i miast eu­ro­pej­skich (fot. archiwum)

W wieku 83 lat zmarł hi­sto­ryk, prof. An­to­ni Cza­cha­row­ski z Uni­wer­sy­te­tu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu, wy­bit­ny ba­dacz dzie­jów śre­dnio­wie­cza, pań­stwa krzy­żac­kie­go i miast eu­ro­pej­skich – po­da­ło w czwar­tek uni­wer­sy­tec­kie cen­trum in­for­ma­cji.

Cza­cha­row­ski uro­dził się 11 czerw­ca 1931 r. W 1955 r. ukoń­czył hi­sto­rię na Uni­wer­sy­te­cie Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka, a na­stęp­nie na tej uczel­ni pod­jął pracę na­uko­wą. W 1960 r. obro­nił dok­to­rat, a sie­dem lat póź­niej uzy­skał ha­bi­li­ta­cję. Tytuł pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go otrzy­mał w 1977 r., a w 1999 r. zo­stał pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym.

Na UMK peł­nił różne funk­cje, m.​in. pro­rek­to­ra (1982-1984) oraz dzie­ka­na (1978-1981), a także pro­dzie­ka­na (1973-1975) Wy­dzia­łu Hu­ma­ni­stycz­ne­go, był rów­nież wie­lo­let­nim kie­row­ni­kiem Za­kła­du Hi­sto­rii Śre­dnio­wie­cza.

Prof. Cza­cha­row­ski zaj­mo­wał się ta­ki­mi za­gad­nie­nia­mi na­uko­wy­mi, jak dzie­je Pol­ski w śre­dnio­wie­czu, hi­sto­ria za­ko­nu krzy­żac­kie­go i miast eu­ro­pej­skich. Kie­ro­wał pracą nad edy­cja­mi „Atla­su hi­sto­rycz­ne­go miast pol­skich”.

Uczo­ny był człon­kiem wielu mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych sto­wa­rzy­szeń oraz or­ga­ni­za­cji na­uko­wych, m.​in. Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Hi­sto­rycz­ne­go i To­ruń­skie­go To­wa­rzy­stwa Na­uko­we­go.

Prof. Cza­cha­row­ski zmarł w środę. Po­grzeb obę­dzie się we wto­rek 7 kwiet­nia w To­ru­niu.