Toruńska straż miejska podsumowała działania w styczniu

Fot. Adam Zakrzewski

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu styczniu skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia.

W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska  wystawiła do służby 795 samodzielnych patroli strażników (1.590 funkcjonariuszy), 21 patroli wspólnych z Policją oraz 1 z Żandarmerią Wojskową. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.294 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 1.939 interwencji. Na uwagę zasługuje fakt, że 44 % z wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe 56 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

  • 160 interwencji dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (50.6 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 528 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 94 interwencje dotyczyły wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
  • 75 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.
  • Dodatkowo 217 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 48 imprez o charakterze masowym.
  • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 127 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, chuligańskich wybryków, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowana większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa.

W miesiącu styczniu prowadziliśmy również szereg działań prewencyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie roku szkolnego. Strażnicy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu zrealizowali w placówkach oświatowych następujące programy profilaktyczno – edukacyjne:

  • w przedszkolach – Baw się bezpiecznie – bezpieczne ferie zimowe;
  • w klasach I – III szkół podstawowych – Wiem jak bezpiecznie bawić się zimą;
  • w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – Odpowiedzialność prawna nieletnich;
  • dla rodziców: Bezpieczny Internet.

W styczniu odbył się także II etap VI Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”.