W Urzędzie Miasta rozmawiano o dalszych działaniach ws. osiedla na Glinkach

W spotkaniu wzięli udział: prezydent Michał Zaleski i jego zastępca Zbigniew Rasielewski oraz przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Biura Mieszkalnictwa i Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (fot. Adam Zakrzewski)

W Urzędzie Miasta Torunia odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji na terenie Glinek, gdzie odkryto miejsce zbiorowego pochówku jeńców niemieckich.

Inwestycja na terenie Glinek, gdzie odkryto miejsce zbiorowego pochówku jeńców niemieckich, była przedmiotem spotkania, które odbyło się 6 lutego w Urzędzie Miasta Torunia. W jego trakcie podsumowano dotychczasowe działania prowadzone na przedmiotowym obszarze, z uwzględnieniem historii tego miejsca, w tym przeznaczenia w dotychczasowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych uwarunkowań mających wpływ na podejmowane decyzje.

W spotkaniu wzięli udział: prezydent Michał Zaleski i jego zastępca Zbigniew Rasielewski oraz przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Biura Mieszkalnictwa i Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Obecny był również pan Maciej Milak z Fundacji „Pamięć”, reprezentujący także Narodowy Związek Niemieckiej Opieki nad Grobami Wojennymi – Volksbund, który prowadzi na terenie Glinek prace ekshumacyjne. W ich wyniku ustalono, że na omawianym terenie znajdują się trzy mogiły zbiorowe, w których pochówki zaczęły się w marcu 1945 roku. Jak dotąd wydobyto z nich szczątki blisko 1600 osób – więzionych w tamtejszym obozie żołnierzy niemieckich. Kim byli zmarli wiadomo dzięki noszonym przez nich tzw. nieśmiertelnikom, które umożliwiają identyfikację. Jak mówił Maciej Milak z Fundacji, na Glinkach pochowanych w tym miejscu może być około 2000 osób.

Całość prac prowadzona jest zgodnie z umową zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej, podpisaną w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r. Art. 7 tej ustawy mówi o ekshumacji i przeniesieniu „szczątków zwłok niemieckich ofiar wojen i przemocy totalitarnej”  w uzgodnione przez obie strony – polską i niemiecką – miejsce, gdzie zapewnione zostanie „godne prowizoryczne pochowanie oraz oznakowanie grobów, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w danym państwie”. Zgodnie ze wspomnianą umową, szczątki zostaną pochowane na jednym z 13 polskich cmentarzy, na terenie których znajdują się zbiorowe groby. Pierwotnie miał to być cmentarz w Mławce koło Mińska Mazowieckiego, jednak ze względu na ilość szczątków ekshumowanych na Glinkach, najprawdopodobniej trafią one na cmentarz w Bartoszach koło Ełku. Jak podkreślał w trakcie spotkania Maciej Milak, strona niemiecka nie jest zainteresowana pozostawieniem szczątków na terenie Glinek, najważniejsza jest dla niej możliwość odnalezienia ofiar i ich zidentyfikowania.

– Prowadzone prace ekshumacyjne na Glinkach zostaną zakończone w marcu – informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia. – Do tego czasu szczątki Niemców więzionych w tamtejszym obozie zostaną wydobyte, a teren będzie dokładnie oczyszczony. Miasto planuje także zlecić dalsze prace sondażowo-archeologiczne na pozostałym obszarze. Przedmiotem analiz w najbliższym czasie będą plany inwestycyjne w tym miejscu.

Warto jednak podkreślić, że wszelkie działania inwestycyjne prowadzone na tym terenie wynikają z prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę. Decyzje te wydane zostały po zbadaniu zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Glinki”.

Przedmiotowe tereny od wielu lat przeznaczone były na cele inwestycyjne. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego z roku 1994 zakładał możliwość realizacji na terenie Glinek funkcji produkcyjno-składowych.

W roku 2002 na zlecenie Urzędu Miasta Torunia opracowana została koncepcja osiedla domów socjalnych, wskazująca nowe możliwości zagospodarowania terenów w południowej części obszaru.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, uchwalonym przez Radę Miasta Torunia w roku 2006, wskazano tutaj funkcje usługowo-mieszkaniowe.

W roku 2008 przystąpiono do opracowania planu miejscowego dla obszaru Glinek. W procedurze planistycznej liczne organy opiniujące i uzgadniające projekt planu nie wniosły do niego uwag. Nie odnotowano również żadnych informacji o znajdujących się tam zbiorowych mogiłach w korespondencji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Plan zatem został uchwalony przez Radę Miasta Torunia w roku 2009.