Wykorzystać fundusze jak najlepiej

Kwota, jaka została przyznana województwu kujawsko-pomorskiemu przez Unię Europejską, wydaje się ogromna.O funduszach unijnych z Michałem Hellerem, naczelnikiem Wydziału Programowania Europejskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, rozmawia Robert Kamiński.

Co należy rozumieć przez pojęcie: fundusze Unii Europejskiej?

Najogólniej mówiąc, są to środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej przeznaczane na rozwój danego regionu. Pieniądze te pochodzą z dwóch unijnych źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na czym polega różnica między nimi? Czy mógłby pan podać konkretny przykład?

Różnią się przeznaczeniem. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą zostać przeznaczone na inwestycje. Drugi rodzaj wsparcia, z EFS, to bezpośrednia pomoc dla konkretnych grup osób. Przykładem inwestycji będzie nowa hala produkcyjna. Z kolei z EFS można pozyskać pieniądze na szkolenie pracowników, rozmaite warsztaty. Krótko mówiąc, to pieniądze przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji załogi. Jeśli obie te formy zazębiają się, co nie zdarza się często, mamy do czynienia z tzw. komplementarnością projektów. W ten sposób środki są pożytkowane najekonomiczniej. Inny przykład: jeśli inwestycją jest żłobek (budynek i plac zabaw), to w ramach funduszu społecznego można zadbać o wynagrodzenie opiekunów, wyżywienie dzieci albo po prostu dofinansować koszty ich pobytu w żłobku.

Kto może się ubiegać o przyznanie funduszy z Unii?

Przede wszystkim przedsiębiorcy, samorządy lokalne, uczelnie, ale także fundacje i stowarzyszenia. O środki nie mogą się starać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej bądź oświatowej.

Czyli jako osoba prywatna nie mógłbym ubiegać się o dofinansowanie unijne w żadnym względzie?

Osoby prywatne mogą uczestniczyć w projektach i korzystać z ich efektów. Należy także pamiętać, że co do zasady projekty są wybierane na drodze konkursu ogłaszanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Co jest najczęstszym tematem takich konkursów?

Jest ich całe mnóstwo. Wymieńmy kilka: rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększanie efektywności energetycznej, wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, wsparcie dla imprez kulturalnych, budowa i remonty dróg, transport oraz wiele innych.

Gdzie można zasięgnąć informacji na temat konkursów?

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu znajduje się punkt informacyjny. Działają one także w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku. Każda firma, która chce skorzystać z konsultacji na etapie przygotowania wniosku bądź realizacji projektu, może zaprosić do swojej siedziby konsultanta, który wyczerpująco przedstawi wszelkie kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy UE (z tej usługi wyłączone są firmy consultingowe). Przeprowadzenie indywidualnej konsultacji jest uzależnione od ilości bieżącej pracy pracowników punktów informacyjnych.

Jakimi środkami dysponuje nasze województwo? Ile już z tej kwoty jak dotąd rozdysponowano? 

Na lata 2014-2020 przyznano województwu kujawsko-pomorskiemu około 1 mld 900 mln euro. Szacuję, że jak dotąd rozdysponowaliśmy około 25%, biorąc pod uwagę już podpisane umowy, jak i te projekty, które są oceniane. Staramy się gospodarować tymi środkami racjonalnie. Zależy nam, by wykorzystać te fundusze jak najlepiej.

A zatem jeszcze przez kilka lat firmy i przedsiębiorstwa z naszego województwa mogą się ubiegać o fundusze UE?

Jak najbardziej. Zapraszam do przeglądania informacji o konkursach na naszej stronie internetowej www.mojregion.eu, a także o zasięganie informacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz w przedstawicielstwach urzędu w innych miastach.

Proszę powiedzieć, co będzie po roku 2023, kiedy fundusze się skończą?

Prawdopodobnie nadal będą środki pomocowe, ale w nieco innej formie. Będzie na przykład więcej instrumentów finansowych, takich jak pożyczki czy poręczenia. Być może będzie tych funduszy mniej, ale będą.