Wyprowadziła ze szkoły ponad pół miliona złotych

Fot. materiały prasowe

Ponad sześćset tysięcy złotych zostało przekazanych na prywatny rachunek księgowej Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu ze środków przydzielonych szkole. Nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami wykazała zakończona 20 kwietnia kontrola.

Nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami polegały na tym, że z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazywane były pieniądze na prywatny rachunek głównej księgowej szkoły w łącznej wysokości ponad 600 tys. zł, z tego: 489 522 zł z Funduszu,61 tys. zł z rachunku podstawowego i 56 tys. zł z rachunku dochodów własnych.

– Dziś rano zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową w Toruniu o popełnieniu przestępstwa kradzieży mienia znacznej wartości – powiedział zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. – Kontrola w Zespole Szkół nr 7 wykazała, że sprawcą nieprawidłowości jest główna księgowa. Odpowiedzialność za tę sytuację ponosi również dyrektor szkoły, który jako kierownik jednostki budżetowej jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki budżetowej jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki (art. 53, ust. 1 ustawy o finansach publicznych), tj. racjonalne, celowe i zgodne z regułami prawa gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi gminnej jednostce oświatowej – w tym również pochodzącymi z odpisów tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w art. 10 określa, że środki funduszu administruje pracodawca, tj. szkoła, którą kieruje dyrektor.

W związku z zaistniałą sytuacją, prezydent Torunia Michał Zaleski, powołał zespół w celu przeprowadzenia niezwłocznej kontroli gospodarowania środkami Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy, w pierwszej kolejności w szkołach i przedszkolach.