Zgłoś się na XI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych!

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych jest miejscem corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego (fot. Łukasz Piecyk)

Urząd Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na pięciodniowe święto organizacji pozarządowych. Warsztaty, debaty, kawiarenka dla seniorów, konferencja – to wszystko czeka na wolontariuszy i członków NGO podczas XI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. Wydarzenie potrwa od 20 do 24 października. 

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych jest miejscem corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego, stwarzającym przestrzeń do dyskusji, do poszukiwania rozwiązań w tematach newralgicznych na linii samorząd – NGO oraz do skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W roku 2014 organizatorzy proponują nową zmienioną formułę Forum. Część konferencyjno-plenarną, którą zaplanowano ostatniego dnia, poprzedzać będą cztery dni warsztatów, debat i spotkań. Zostaną one przeprowadzone przez przedstawicieli toruńskich organizacji, dzieląc się w ten sposób swoimi zasobami z innymi organizacjami. W części warsztatowej przewidziano m. in. warsztat dotyczący pozyskiwania i motywowania wolontariuszy, spotkanie dotyczące udziału III sektora w konsultacjach społecznych, kurs pierwszej pomocy, kawiarenkę obywatelską seniorów czy debatę dotyczącą konkurencji pomiędzy organizacjami.

Organizacje, które w tym roku współtworzą Forum zgłosiły się do organizatorów poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, proponując tematy i zagadnienia, które chcieliby zaprezentować. Utworzona na tej podstawie grupa robocza przygotowała tegoroczny program XI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

PROGRAM:

poniedziałek 20 października 2014 r.:

I. 9.00 – 15.00 Kurs pierwszej pomocy

organizator: Polski Czerwony Krzyż
prowadzący: Marika Gdowska
miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
liczba uczestników: max. 10 osób

II. 17.00 – 20.00 Współpraca Gminy Miasta Toruń z NGO – debata (w tym partycypacja, konsultacje społeczne)

organizator: Fundacja Stabilo
moderator: Jakub Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
liczba uczestników: max 50 osób

wtorek 21 października 2014 r.:

I. 9.00 – 13.00 Dostępność instytucji publicznych i punktów handlowo-usługowych na Starówce dla osób niepełnosprawnych

organizator: Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych
prowadzący: Michał Rosiński
miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18
liczba uczestników: 30 osób

II. 13.00 – 18.00 Formy pozyskiwania wolontariuszy

organizator: SWP Flandria, Akademia Rozwoju Inicjatyw Lokalnych
prowadzący: Beata Szczupłowska, Barbara Zawadzka
miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
liczba uczestników: 15 osób

środa 22 października 2014 r.:

I. 9.00 – 12.00 Finansowanie działalności organizacji + wizyta studyjna w CISTOR

organizator: Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR
prowadzący: Małgorzata Kowalska
miejsce: Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR, ul. Stokrotkowa 22
liczba uczestników: 20 osób

II. 17.00 – 20.00 Współpraca i konkurencja między organizacjami – debata (w tym konsultacje społeczne, partycypacja)

organizator: Fundacja Stabilo
moderator: dr Magdalena Arczewska – Uniwersytet Warszawski
miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
liczba uczestników: max 50 osób

czwartek 23 października 2014 r.:
I. 10.00 – 13.00 Kawiarenka Obywatelska Seniorów – obowiązuje osobny formularz zgłoszeniowy 

organizator: Fundacja Pracownia Kultury Współczesnej + Urząd Miasta Torunia
prowadzący: Małgorzata Zamojska, Agnieszka Szczepańska, Teresa Grochulska
miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
liczba uczestników: max. 50 organizacji, grup nieformalnych

II. 17.00 – 21.00 Partycypacja społeczna i zaangażowanie NGO w procesy konsultacyjne – w oparciu o realizowany projekt „Toruń dla mieszkańców!”

organizator: Fundacja Stabilo i Ośrodek TŁOK
prowadzący: Łukasz Broniszewski, Anna Misiewicz
miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
liczba uczestników: max 25 osób
piątek 24 października 2014 r.

część konferencyjno – plenarna z udziałem Prezydenta Miasta Torunia

miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 09.30 Powitanie, otwarcie części konferencyjnej

09.30 – 10.00 Sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego

10.00 – 11.00 Przedstawienie kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego na nową kadencję

11.00 – 11.45 Przerwa – wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.45 – 12.45 Podsumowanie spotkań warsztatowych i debat z dnia poprzedniego

12.45 – 14.15 Prelekcja Jakub Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

14.15 – 14.45 Przerwa

14.45 – 15.15 Panel prawny o zmianach w ustawach

15.15 – 15.30 Informacja nt. konsultacji społecznych prowadzonych przez UMT i konkursów na przyszły rok

15.30 – 15.45 Ogłoszenie wyników z przeprowadzonych wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego

15.45 – 16.00 Zakończenie i podsumowanie
dodatkowo w piątek:

9.00 – 16.00 Punkt informacyjny dot. konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego w oparciu o projekt „Toruń dla mieszkańców”

9.00 – 16.00 Targi podmiotów ekonomii społecznej – obowiązuje osobny formularz zgłoszeniowy

ZGŁOSZENIA NA FORUM

Zgłoszenia na Forum odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Do części warsztatowej i konferencyjno – plenarnej obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy.

Osobno uwzględniane będą zgłoszenia do części warsztatowej i do części plenarno – konferencyjnej.
Zgłoszenie na warsztaty nie wyklucza ani nie zakłada udziału w części plenarno – konferencyjnej.
Uczestnik części warsztatowej może wziąć udział w jednym warsztacie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pozostaną wolne miejsca. O udziale w warsztacie oraz części plenarnej decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego, data wysłania maila).

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub przesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT na adres ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub fax 56 611 86 80 lub e-mail: a.szczepanska@um.torun.pl w terminie od 24 września do 6 października 2014 r.
Formularze, które zostaną nadane przed 24 września (data stempla pocztowego, data wysłania maila) lub po 6 października nie będą brane pod uwagę.

W części konferencyjno – plenarnej Forum może uczestniczyć wyłącznie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pozostaną wolne miejsca. W tym celu w formularzu można wskazać drugą osobę z organizacji.
Przedstawiciele jednostek administracyjnych również zgłaszają się za pomocą formularza.
Aby uczestniczyć w Kawiarence Obywatelskiej Seniorów trzeba uzupełnić osobny formularz.

Lista osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w Forum zostanie opublikowana na portalu orbiToruń.pl w terminie do 17 października 2014 r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KAWIARENCE OBYWATELSKIEJ SENIORÓW

Organizacje oraz grupy nieformalne, które zrzeszają osoby starsze oraz działają na ich rzecz zapraszamy do udziału w Kawiarence Obywatelskiej Seniorów. Uczestnicy będą mięli okazję do zapoznania się z inicjatywami, które realizują inne organizacje, aby móc w przyszłości zrealizować wspólne działania. Przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnych zasobów ułatwi uczestnikom planowanie najbliższych działań. Do udziału w kawiarence zaproszone są w sposób szczególny nieformalne grupy oraz osiedlowe grupy seniorów.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres a.szczepanska@um.torun.pl lub dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społeczne i Informacji UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w terminie od 24 września do 6 października.

ZGŁOSZENIA NA TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Forum towarzyszyć będą Targi Ekonomii Społecznej, podczas których toruńskie podmioty ekonomii społecznej będą mogły zaprezentować swoją działalność oraz oferowane przez siebie produkty czy usługi na specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Targi będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania regionalnych produktów ekonomii społecznej oraz nawiązania kontaktów z lokalnymi działaczami. Dlatego już teraz serdecznie zapraszamy toruńskie podmioty ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej zakłady aktywności zawodowej, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego) do zgłaszania swoich kandydatur.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres a.szczepanska@um.torun.pl w terminie od 24 września do 6 października.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator zapewnią miejsce wystawowe potrzebne do zaprezentowania swoich produktów/usług (krzesła, stół). Miejsce prezentowania się poszczególnych organizacji zostanie przydzielone przez organizatora.
Podczas wyboru podmiotów prezentujących się na stoiskach brana będzie pod uwagę:
– kolejność zgłoszeń,
– sposób prezentacji oferowanych przez dany podmiot usług, produktów.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieskorzystania z niektórych ofert.

Udział w forum jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji o Forum i Kawiarence Obywatelskiej Seniorów udziela:

Agnieszka Szczepańska | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 | tel. 56 611 87 24 | a.szczepanska@um.torun.pl

Szczegółowych informacji o Targach Ekonomi Społecznej udziela:
Monika Ignaszczak | tel. 56 654 92 79 | m.ignaszczak@cistorsps.pl

XI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane jest w ramach partnerskiego projektu „Toruń dla mieszkańców!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Wszystkie formularze zgłoszeniowe dostępne są na oficjalnej stronie internetowej miasta Toruń www.torun.pl