Zmodernizuj swoje podwórko – złóż wniosek do toruńskiego magistratu

(fot. Adam Zakrzewski)

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych i właściciele nieruchomości z obszaru starego miasta i Bydgoskiego Przedmieścia jeszcze przez dwa tygodnie mogą składać wnioski związane z podniesieniem standardu podwórek i dziedzińców. Na dokumenty Biuro Toruńskiego Centrum Miasta czeka do 15 lutego.

Od roku 2017 zwiększono współfinansowanie prac związanych z wymianą infrastruktury podziemnej i ułożeniem nowej nawierzchni do 70% z uwagi na to, iż są to prace wymagające dużo większych nakładów finansowych ze strony wspólnoty niż np. nasadzenia zieleni lub zakup elementów małej architektury.

Wymogiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez komisję będzie też uzgodnienie wszystkich zamierzeń objętych wnioskiem o dofinansowanie z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku oraz ich spójność z planowanymi w przyszłości działaniami na podwórku.

Z uwagi na konieczność uzyskania przez wnioskodawców pozwoleń (decyzji administracyjnych BMZK i WAiB) na niektóre prace objęte wnioskiem np. w przypadku prac związanych z całkowitą wymianą nawierzchni zmianie ulegną od 2017 r. terminy naboru wniosków – zostaną one przyspieszone. Nowe terminy to 15 lutego oraz 15 kwietnia – w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków w I naborze.

Współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z:
a) placami zabaw dla dzieci, tworzącymi układ urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związany z gruntem i związane z nim specjalistyczne nawierzchnie,
b) zorganizowanymi zespołami zieleni, z trwałymi elementami małej architektury i nasadzeniami wieloletnimi,
c) miejscami wypoczynku i rekreacji, tj. układami małej architektury, trwale związanymi z gruntem wraz z trwałymi urządzeniami rekreacyjnymi i związane z nimi utwardzenia terenu,
d) wydzielonymi zespołami łączonymi, obejmującymi co najmniej jeden element urządzeń wymienionych w punkcie a) i co najmniej jeden z elementów wymienionych w punktach b) lub c).
W 2016 r. współfinansowaniem objęto prace prowadzone przez 6 wspólnot mieszkaniowych: Warszawska 2, Rynek Nowomiejski 9, Małe Garbary 23, Królowej Jadwigi 20, Piastowska 3 i Apartamenty Książęce Poniatowskiego 3.

Program realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.